Konsorcjum Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza współtworzone przez: Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. na podstawie Umowy Operacyjnej – Poręczenie – nr 7/2018 Instrument Finansowy – Fundusz Poręczeniowy jest Pośrednikiem Finansowym współpracującym z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. w ramach projektu: „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Wkład ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR: 6.375.000,00 zł
Wkład własny Konsorcjum: 1.125.000,00 zł
Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego: 24 miesiące
Planowana wartość poręczeń: co najmniej 30.000.000,00 zł

W ramach projektu udzielamy poręczeń do 500.000,00 zł, maksymalnie 80% wartości pożyczek lub kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwojowe przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych zrealizował projekty:

Dokapitalizowanie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Podwyższanie kapitału Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Projekty były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw
W obu konkursach Fundusz pozyskał na działalność poręczeniową po 12 000 000 zł.

Projekty te zostały rozliczone w latach poprzednich i aktualnie pozostałe po nich środki pieniężne
stanowią kapitał poręczeniowy Funduszu i są podstawą udzielanych przez Spółkę poręczeń.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych realizuje projekt:

Zwiększenie dostępności mikro, małych i średnich firm z Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do kredytu bankowego poprzez poręczenia Kujawsko-Pomorskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość projektu/kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
38 368 721,33 zł.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych realizuje projekt:

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach
Funduszu Powierniczego JEREMIE poprzez poręczenia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz
ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu:
18 637 498,59 zł.