Z przyjemnością informujemy, że trzy fundusze poręczeniowe z Regionu: Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (K-PFPK), Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (TFPK) oraz Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (GPK) połączyły siły i wspólnie utworzyły Konsorcjum Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza.

8 października, w obecności Marszałka Województwa – Piotra Całbeckiego, została zawarta Umowa Operacyjna – Poręczenie, Instrument Finansowy – Fundusz Poręczeniowy  pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. reprezentowanym przez Kamilę Radziecką Prezesa Zarządu a Konsorcjum reprezentowanym przez Monikę Szelc – prezesa K-PFPK, Monikę Mazur- Świerczyńską – prezesa TFPK i Roberta Koźlikowskiego – prezesa GPK. Dzięki niej, jako Pośrednik Finansowy, będziemy realizować projekt, który dotyczy finansowania zwrotnego, a polega na udzielaniu poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to pierwsza tego typu umową zawarta w regionie. Środki pochodzą z projektu „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”, którego wartość wynosi ponad 500 mln zł.

Na realizację projektu otrzymaliśmy kwotę 6.375.000,00 zł stanowiącą bezpośredni Wkład Finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nasz wkład w projekt, jako Pośrednika Finansowego, to 1.125.000,00 zł. Dzięki tym środkom będzie możliwe udzielenie poręczeń na łączną kwotę 60.000.000,00 zł.

W ramach umowy udzielać będziemy poręczeń do 500.000,00 zł, maksymalnie 80% wartości pożyczki lub kredytu, przeznaczonych na przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność m.in. poprzez inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych, unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa, modernizacją środków produkcji, adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, a także wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Fot.: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego